MENU
Menu

Algemene Voorwaarden voor de opleidingen / trainingen

Definitie:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Coole KIDS Box en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en trainingen van de Coole KIDS Box.

Overeenkomst:

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer een ingevuld inschrijfformulier heeft ingediend als aanvraag voor deelname aan de genoemde opleiding / training op het inschrijfformulier en de verwerking van deze aanvraag door Coole KIDS Box. De deelnemer heeft het recht binnen 14 werkdagen na aanmelding de opleiding of training waarvoor is aangemeld, kosteloos te annuleren. Let op: Met het invullen van het inschrijfformulier wordt een financiële verplichting aangegaan.

Coole KIDS Box heeft het recht om een aanvraag voor deelname aan een opleiding zonder opgave van reden te weigeren. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de acceptatieprocedure voor de opleiding.

Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst en op volgorde van het voldoen van de betaling. Is de opleiding / training waarvoor het inschrijfformulier is ingediend, in de tijd tussen indienen van het inschrijfformulier en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht.


Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer bij acceptatie van deelname aan de opleiding / training, uitgezonderd vakantieperioden, binnen tien werkdagen de factuur en een bevestiging van deelname.

De deelnemer heeft kennisgenomen van, en is akkoord gegaan met,  de algemene voorwaarden zodra het inschrijfformulier is ingediend.

Betaling:

Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging via de mail van deelname aan de opleiding / training waarvoor is ingeschreven. Hiermee is de deelnemer voorlopig ingeschreven.
De inschrijving is pas definitief nadat het (1e) factuurbedrag is bijgeschreven. De datum van het eigen bankrekening afschrift van de deelnemer geldt als bewijs.

Betaling vindt plaats binnen 30 dagen, tenzij de aanmelding laat binnen is gekomen, dan dient deze voor de start van de opleiding / training binnen zijn.

De deelnemer kan 14 werkdagen bedenktijd in acht nemen. De deelnemer verplicht zich tot tijdige betaling.

Bij betaling in termijnen wordt er € 7.50 bank en administratiekosten in rekening gebracht per termijn. Zodra de eerste betaling is voldaan, geldt dit als bewijs van deelname.

De kosten van opleidingen zijn vrijgesteld van Btw. Als de werkgever betaalt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Met de inschrijving is de deelnemer zelf een financiële verplichting aangegaan.

Mocht de betaling niet tijdig binnen zijn, dan volgt er een herinnering. Mocht de betaling dan niet binnenkomen, dan gaan wij een incassoprocedure starten.

Bij annulering tot acht weken voor de start van de opleiding is men 25% van de opleiding / training verschuldigd.

Deelname of wijzigen van deelname voor opleidingen:

Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige cursusbedrag is betaald.

Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere datum dan wordt € 25,–  administratiekosten in rekening gebracht. Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Coole KIDS Box.

Annuleren training:

Tot acht weken voor aanvang van een opleiding of training kan de opleiding schriftelijk of via de mail worden geannuleerd. We vragen dan wel 25% van het cursusgeld. Wordt binnen acht weken voor de aanvang van de training geannuleerd, dan is 50 % van het volledige cursusgeld verschuldigd. Vanaf drie weken voor de start van de training is 100% van het cursusgeld verschuldigd.

Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Coole KIDS Box zich het recht voor de opleiding / training te annuleren.

Indien er recht is op restitutie van lesgeld dan wordt dit betaald binnen 14 werkdagen.

Coole KIDS Box is niet aansprakelijk voor kosten, anders dan het lesgeld en inschrijfgeld, die deelnemers maken voor het volgen van opleidingen.

Aansprakelijkheid:

Coole KIDS Box spant zich in om naar eer en geweten en vermogen de opleidingen / trainingen uit te voeren. Coole KIDS Box is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd.

Coole KIDS Box is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.

Coole KIDS Box is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de opleiding / training. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening.

Coole KIDS Box is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Deelnemers betreden de ruimtes (binnen en buiten) van Coole KIDS Box op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Coole KIDS Box.

Coole KIDS Box is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de opleiding.

Conflict:

Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling mediation in.

De procedure hiervoor is opgenomen in de  klachtenprocedure.

Vertrouwelijkheid:

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Coole KIDS Box vertrouwelijk behandeld.  Deelnemers behandelen de verstrekte informatie in de vorm van voorbeelden uit de praktijk, verstrekte informatie van deelnemers onderling en alle schriftelijke en mondelinge informatie van de opleidingen / trainingen vertrouwelijk. Coole KIDS Box zorgt ervoor dat deelnemers elkaar respectvol benaderen waardoor er een veilige plek wordt gecreëerd waar deelnemers zich veilig voelen zodat dit het leerproces ten goede komt. Coole KIDS Box houdt zich aan de privacy wetgeving. Lees de privacy verklaring op de site.

Copyright en eigendomsrecht:

Het copyright van opleidingen berust bij Coole KIDS Box of bij de rechthebbenden.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Coole KIDS Box lesmateriaal, aantekeningen en informatie uit de readers en de website van Coole KIDS Box op welke manier dan ook te vermenigvuldigen,  (opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier) aan derden door te geven of te publiceren zonder de nadrukkelijke toestemming van Coole KIDS Box.

De eigendomsrechten van het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven eigendom van Coole KIDS Box of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht.

De readers met de theorie die je ontvangt, worden je eigendom. Echter de inhoud van de readers blijft intellectueel eigendom van Coole KIDS Box en rechthebbenden en mag derhalve niet gekopieerd worden.
De materialen mogen eveneens vrij gebruikt worden en niet nagemaakt of gekopieerd worden.


© 2024 | Webdesign Kuipers Design