MENU
Menu

Privacyverklaring Gastouderbureau KoeKoeK

Dit is de privacyverklaring van:

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website.

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gastouders, vraagouders en opvangkinderen en zullen daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid jullie gegevens in behandeling nemen en deze verwerken. Wij verwerken gegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

Wij, gastouderbureau KoeKoeK, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de opvangkinderen. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van alle persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden.

Anja Rijkens neemt namens GOB KoeKoeK de rol van Functionaris  Bescherming Persoonsgegevens op zich. Zij gaat er op toe zien dat alle medewerkers, gastouders zich houden aan de regels mbt de privacy.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens welke verwerkt worden:

Gastouder

 • NAW
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)
 • Email
 • BSN
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer
 • Jaaropgave GO / VO
 • VOG (ook van structureel aanwezigen)
 • LRK nummer
 • Opvangtarief
 • kopie ID bewijs
 • kopie Diploma’s en Kinder EHBO
 • RIE (oa naam en telefoonnummer achterwacht)
 • Contract met GOB
 • Voortgangsgesprekken
 • Websitevermelding, op verzoek via de mail gestuurd naar ons door de gastouder

Thuiswonende kinderen gastouder 

 • Naam
 • Geboortedatum
 • VOG (kind van 18 jaar of ouder)

Vraagouders

 • NAW
 • Telefoon (vast, mobiel)
 • Email
 • BSN
 • IBAN nummer
 • Jaaropgave
 • Noodnummers
 • Contract GO en GOB
 • Evaluaties

Opvangkinderen

 • NAW
 • Telefoon (vast)
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Eventuele medische gegevens indien van belang voor de gastouder (denk hierbij aan allergie en/of medicijngebruik). Deze gegevens worden verwerkt in het medicijnprotocol. Verder staat dit nergens vermeld.

Wij verzamelen bewust geen gegevens betreft religie, gezondheid en andere persoonlijke gegevens die geen nut hebben mbt de opvang.

Overzicht Doeleinden voor verwerking

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Het maken van overeenkomsten tussen gastouder, vraagouder en Gastouderbureau KoeKoeK
 2. Het invullen van een Inschrijfformulier gastouder en vraagouder via de website
 3. Het versturen van onze nieuwsbrief
 4. Het versturen van de gegevens met kopie ID naar de gemeente voor inschrijving LRK
 5. Het maken van jaaropgaves voor de gastouders en vraagouders
 6. Het onderhouden van contact per mail of telefoon
 7. Het verrichten en ontvangen van betalingen
 8. Het maken van facturen en verzorgen van de boekhouding
 9. Het verstrekken van de verplichte gegevens aan de GGD en de Belastingdienst

Overzicht rechtsgronden voor verwerking

 1. Toestemming van de betrokkene
 2. De gegevens zijn nodig voor het maken van overeenkomsten. Indien deze gegevens niet verwerkt worden, kan er geen overeenkomst opgemaakt worden.
 3. Kopie ID bewijs gastouder is nodig voor aanmelding gemeente in het LRK
 4. Wet van de Kinderopvang mbt GGD en Belastingdienst

Opslag persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn. Tevens houden wij ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.  Deze gegevens houden wij bij op koekoek.opvanguren.nl. We hebben dan ook een verwerkersovereenkomst met Portabase, de leverancier van dit product. Deze pagina is beschermd met een wachtwoord. Onze computer vraagt ook bij het opstarten nog om een wachtwoord. De gegevens worden verder niet verkocht of doorgegeven aan derden die niets met ons te maken hebben.

Privacyrechten betrokkenen

Recht op inzage

Alle betrokkenen hebben het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Deze zijn ook te vinden op uw eigen persoonlijke pagina. Wij gaan er van uit, dat u deze op uw beschermde pagina laat staan en ook niet gaat delen met derden.

Recht op vergetelheid

Alle betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen indien:

 1. deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt zijn
 2. de betrokkene de eerdere toestemming,  welke gegeven is voor het gebruiken van zijn gegevens,  intrekt
 3. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een recht van bezwaar tegen direct marketing. En er is een recht van bezwaar indien deze zwaarder weegt dan het belang van Gastouderbureau KoeKoeK  om de persoonsgegevens te verwerken
 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden, dus zonder eerder genoemde grondslag
 5. de wettelijk bepaalde bewaartermijn is versteken

Recht op correctie van de gegevens

Alle betrokkenen hebben het recht de persoonsgegevens te corrigeren welke niet kloppen of niet volledig zijn.

Mocht je je beroepen op één van deze privacyrechten, kun je jouw verzoek schriftelijk aan ons melden of via de mail. Wij zullen in ieder geval binnen 4 weken reageren.

© 2024 | Webdesign Kuipers Design